» » Regulamin

Regulamin

Regulamin
Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.tanie-produkty.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
WWW.TANIE-PRODUKTY.PL

 

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1.   Ilekroć używane będą w dalszej części niniejszego dokumentu następujące pojęcia przypisywać należy im znaczenie odpowiednio poniżej wskazane:
1.1.1.     Dostawca – Sklep internetowy www.tanie-produkty.pl
1.1.2.    Dropshipping – usługa zlecona przez Zamawiającego, a świadczona przez Dostawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z Ofert handlowej nabytych przez Zamawiającego od Dostawcy,
1.1.3.     Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
1.1.4.    Klient Końcowy – osoba lub podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Dostawcy;
1.1.5.     Oferta handlowa – ogół towarów oferowanych przez Dostawcę do sprzedaży na rzecz Zamawiających, możliwych do nabycia za pośrednictwem serwisu internetowego Dostawcy, znajdującego się pod adresem www.tanie-produkty.pl ;
1.1.6.    Regulamin – niniejszy regulamin, stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, określający postanowienia ramowej umowy o współpracy Stron w zakresie świadczenia Dropshippingu;
1.1.7.     Zamawiający – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w postaci sprzedaży internetowej, nabywający u Dostawcy towary z Oferty handlowej wraz z usługą Dropshipping, posiadający aktywne konto w serwisie internetowym Dostawcy, znajdującym się pod adresem www.tanie-produkty.pl

2.       PRZEDMIOT UMOWY
 
2.1.   Dropshipping, o ile Strony nie uzgodniły inaczej, standardowo obejmuje: przyjmowanie zamówień od Zamawiającego, przygotowanie towaru do wysyłania wraz z jego opakowaniem, dostawę towaru do Klienta Końcowego oraz dołączenie do wysyłanego towaru podstawowego formularza odstąpienia, przewidzianego w art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2.2.  Udostępnianie konta w serwisie internetowym Dostawcy podmiotom trzecim jest zabronione.
2.3.   Dostawca udziela nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej zgody na wykorzystywanie przez Zamawiającego materiałów i informacji dostępnych dzięki integracji przy użyciu pliku XML, o którym mowa w 1.2., wyłącznie na potrzeby promowania i sprzedaży przez Zamawiającego towarów z Oferty handlowej. Wykorzystywanie materiałów i informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, do innych celów i przez inne osoby, aniżeli określono w Regulaminie jest zabronione.

3. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY

3.1.       Dostawca dokłada wszelkich starań, aby proces kontroli jakości realizacji Dropshippingu przebiegał poprawnie a towary z wadami fizycznymi nie zostały wprowadzone do obrotu.

3.2.         Towary nabywane przez Zamawiającego przeznaczone są do dalszej ich odsprzedaży, Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego), z wyjątkiem przypadków, gdy Dostawca udziela wyraźnie rękojmi na określony produkt.

3.3.        Towary wysyłane w Dropshippingu będą przyjmowane do reklamacji a następnie oceniane pod kątem wad fizycznych wyłącznie w przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

3.4.        Dostawca nie jest stroną jakiejkolwiek umowy pomiędzy Zamawiającym i Klientem Końcowym, co oznacza w szczególności, iż:

3.5.    Wszelkie rozliczenia z tytułu takich umów odbywać będą na zasadach i warunkach określonych przez ich strony,

3.6.    Realizacja jakichkolwiek obowiązków lub uprawnień przez Klienta Końcowego związanych z zawartą z Zamawiającym umową, zwłaszcza gdy Klient Końcowy występuje jako konsument, odbywa się bez udziału Dostawcy.

3.7.        Jeżeli Dostawca uzna wadę produktu i zasadność reklamacji, wówczas towar zostanie naprawiony, wymieniony na nowy lub też obniżona zostanie cena sprzedaży towaru. Zwrot należności pieniężnej w procesie reklamacji może nastąpić tylko wtedy, gdy:

4.1.     Reklamacja została uznana i dany towar nie występuje już w Ofercie handlowej, a naprawa go jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona,

4.2.    Reklamacja została uznana i na wniosek Zamawiającego obniżona została cena sprzedaży towaru wadliwego.

4.3.        Koszt wysyłania towaru zwróconego Zamawiającemu w przypadku nieuznania reklamacji przez Dostawcę pokrywa Zamawiający. Koszt wysyłania Zamawiającemu towaru nowego lub naprawionego w przypadku uznania reklamacji przez Dostawcę pokrywa Dostawca.

4.4.         Dostawca nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań związanych z realizacją Dropshippingu z powodu siły wyższej, przez którą rozumie się nagłe zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania niezależne od Dostawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne oraz akty organów władzy i administracji państwowej.


 
Dodatkowe opcje przeglądania
Zakres cen od do
Tylko nowości
Tylko promocje
Brak produktów ...

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.